25
Th4
2019

Nhân sự chủ chốt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: ÔNG TRẦN LÊ HIỆP

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  • Ông Trần Bình Long
  • Ông Nguyễn Minh Thái
  • Ông Nguyễn Văn Hiệp
  • Ông Nguyễn Xuân Cảnh

 

TỔNG GIÁM ĐỐC: ÔNG TRẦN BÌNH LONG

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG: BÀ TRẦN THỊ KIM DUYÊN

bởi :