Công ty CP Đầu tư BĐS Việt Nam - Vinalandinvest, Địa chỉ: 205/51-53-55 Nguyễn Lương Bằng nối dài (15B), Phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. HCM, Ho Chi Minh, 70000, VN. 028 6270 6889

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 - TỔ CHỨC LẦN 2 NGÀY 27/03/2021

Ngày cập nhật: 20 - 03 - 2021

Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Việt Nam Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Tổ chức lần 2 ngày 27/03/2021 cụ thể như sau:

1/ Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

2/ Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

3/ Danh sách Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

4/ Báo cáo của HĐQT năm 2020 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

5/ Báo cáo của BKS năm 2020 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

6/ Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

7/ Tờ trình về một số giải pháp triển khai dự án Viva Plaza (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

8/ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

9/ Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

10/ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

11/ Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

12/ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 (vui lòng xem file đính kèm bên dưới);

13/ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (vui lòng xem file đính kèm bên dưới); 

14/ Đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (vui lòng xem file đính kèm bên dưới).

 

Trân trọng!


zalo